ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup paliwa płynnego

Nr sprawy: 1/ZP/2023                                        Skawina, 07.03.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu


Pogotowie Ratunkowe im. S.Greinera w Skawinie (Zamawiający), zaprasza do złożenia oferty cenowej na  zamówienie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130 000 netto

.

Zamawiający:
Pogotowie Ratunkowe im. S.Greinera w Skawinie

NIP 944-18-01-219, REGON 350789462

www.pogotowieskawina.pl, e-mail: zloskawina@op.pl

tel.: 12 276-09-31

 Przedmiot zamówienia:

 Sukcesywny zakup paliwa płynnego , tj. oleju napędowego (ON do karetek pogotowia) . 

Opis zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa płynnego tj. oleju napędowego (ON)   w formie bezgotówkowej, na stacjach paliw Wykonawcy w szacunkowej ilości:

Olej napędowy –20 000 l

Podana powyżej ilość jest  szacunkowa i stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliwa płynnego. Ilości te mogą ulec pomniejszeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.

 Maksymalna odległość między bazą,  w której stacjonują karetki  tj. Skawina ul. Niepodległości 12 a stacją paliw, ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 5 km. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa bezpośrednio do pojazdów  Zamawiającego, na stacji paliw czynnej całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.

Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw oleju napędowego.

Paliwa płynne muszą być zdatne do użytku, zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych,
a przede wszystkim muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy dla paliw płynnych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych do pojazdów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680, z późn. zmianami), zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-EN ISO 4259, na podstawie normy – PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego.

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy do przedstawienia dokumentów
i świadectw jakościowych paliwa na każde żądanie Zamawiającego.

 Informacje dodatkowe:

 Paliwa płynne będą tankowane do zbiorników pojazdów w wybranych stacjach paliw Wykonawcy. Realizacja transakcji tankowania odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym, za pomocą elektronicznych kart  wydanych przez Wykonawcę bezpłatnie  na każdy pojazd Zamawiającego lub innych dokumentów /dokument WZ/. Zamawiający jest w posiadaniu 5 pojazdów, które będą tankowane.

Rozliczenia za zatankowane paliwa będą następować w oparciu o dzienne ceny sprzedaży obowiązujące w dacie poszczególnych tankowań pomniejszone o stały upust oferowany
przez Wykonawcę od zakupu każdego litra paliwa.

 Rozliczenie zakupów paliw dokonywane będzie dwa razy w miesiącu i obejmować będzie okresy rozliczeniowe trwające: od pierwszego do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Faktury VAT za transakcje bezgotówkowe dokonane przez Zamawiającego wystawiane będą przez Wykonawcę, w terminie 7 dni
po zakończeniu każdego z okresów rozliczeniowych. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty sprzedaży w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Do faktury powinien zostać załączony wykaz wartości sprzedawanego paliwa, z podaniem następujących danych:

 • rodzaj paliwa;
 • nr rej. pojazdu;
 • data dokonania zakupu paliwa;
 • ilość zakupionego paliwa;
 • cena jednostkowa /za 1 l/;
 • stawka VAT;
 • wartość netto;
 • wartość brutto;
 • wartość VAT.

 Termin realizacji zamówienia:

 Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy, tj. od 01.04.2023 r.  do 31.03.2024 r., lub do wyczerpania wartości umowy, w zależności co nastąpi wcześniej.

 Forma płatności:

Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury VAT w formie przelewu, w terminie 21 dni od daty otrzymania od wykonawcy dokumentów rozliczeniowych.

 Kryteria oceny ofert:

 Cena – 100 %

 Opis sposobu przygotowania oferty:

 Oferta winna zawierać akceptację warunków podanych w niniejszym zaproszeniu. Ofertę należy złożyć na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym / załącznik nr 1/, w zamkniętej kopercie. Na kopercie zamieścić treść: OFERTA” ZAKUP PALIWA” – NIE OTWIERAĆ PRZED 28.03.2023 r., DO GODZ. 10:00.  Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną ( skany podpisanych dokumentów) na adres: zloskawina@op.pl . W tytule maila umieścić treść: OFERTA „ZAKUP PALIWA”-NIE OTWIERAĆ PRZED 28.03.2023 r. DO GODZ. 10.00

 Miejsce i termin składnia ofert:

 Ofertę należy złożyć do dnia 28.03.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Skawinie ul. Niepodległości 12, Dz. Administracji I piętro, przesłać listownie lub za pośrednictwem maila. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 3
 

DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ  >>>>>TUTAJ<<<<<