DLA PACJENTA

DLA PACJENTA

Zdjęcie informujące o tym iż pogotowie ratunkowe imienia siegfrieda greinera w skawinie jest instytucją miasta i gminy skawina

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • Pacjentowi, którego ona dotyczy, na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 • Osobie upoważnionej przez pacjenta, na podstawie pisemnego upoważnienia.
 • Przedstawicielom ustawowym pacjenta :
  – rodzicom – na podstawie dokumentu tożsamości,
  – opiekunom prawnym – na podstawie odpowiednich dokumentów oraz dowodu tożsamości.
 • Innym, uprawionym organom publicznym i instytucjom.

Jak uzyskać dokumentację medyczną?

 1. Pobierz i Wypełnij wniosek. (wniosek możesz pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Pogotowia Ratunkowego ul. Niepodległości 12 piętro I – Administracja.) – Wzór wniosku do pobrania
 2. Jeżeli chcesz uzyskać dokumentację członka rodziny potrzebne będzie upoważnienie. (upoważnienie możesz pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Pogotowia Ratunkowego ul. Niepodległości 12 piętro I – Administracja.) – Wzór upoważnienia do pobrania
 3. Z wypełnionymi dokumentami zgłoś się do siedziby Pogotowia Ratunkowego w Skawinie ul. Niepodległości 12 piętro I – Administracja. (Możesz także wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty na miejscu)
 4. Dokumentację medyczną wydajemy tak szybko jak tylko jest to możliwe.
 5. Za wykonanie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji nie pobieramy opłat.
 6. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości prosimy zadzwoń do nas tel: 12 276 09 31 godz.8-15

Klauzula informacyjna dotycząca Kart Medycznych Czynności Ratunkowych sporządzanych w postaci papierowej w przypadku awarii Systemu SWD PRM:

 1. Informujemy, że w przypadku awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej „SWD PRM”) w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, karty medycznych czynności ratunkowych sporządzane przez zespoły ratownictwa
  medycznego w postaci papierowej podlegają digitalizacji zgodnie z art.13b ust.1-3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji o ochronie zdrowia.
 2. Digitalizacja polega na odwzorowaniu treści wpisów dokonanych w postaci papierowej dokumentu i nadaniu mu postaci elektronicznej w SWD PRM. Dokument w postaci elektronicznej powstały w wyniku tak dokonanej
  digitalizacji jest równoważny oryginałowi tego dokumentu.
 3. Digitalizacja postaci papierowej karty medycznych czynności ratunkowych następuje niezwłocznie po uzyskaniu funkcjonalności systemu SWD PRM umożliwiających jej dokonanie, a najdalej do ostatniego dnia miesiąca następującego po dacie sporządzenia tego dokumentu w postaci papierowej.
 4. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej, a po śmierci pacjenta – także osobie bliskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przysługuje prawo odbioru postaci papierowej dokumentu przez okres minimum 1 roku od chwili przekazania wraz z kartą medycznych czynności ratunkowych informacji o digitalizacji, a najdalej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca następującego po upływie 1 roku od chwili sporządzenia postaci papierowej tego dokumentu.
 5. W związku z powyższym, po dokonaniu digitalizacji postaci papierowej karty medycznych czynności ratunkowych, w razie braku jej odbioru przez osoby wskazane w pkt.4 powyżej Pogotowie Ratunkowe w Skawinie dokonuje jej zniszczenia w sposób uniemożliwiający identyfikację zawartych w niej danych. Wówczas odtworzenie wpisów w treści sporządzonej karty medycznych czynności ratunkowych nadal będzie możliwe m.in. poprzez generowanie wydruku dokumentu z postaci elektronicznej tego dokumentu umieszczonej w systemie SWD PRM.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania dokumentacji medycznej w Pogotowiu Ratunkowym w Skawinie dostępne są na stronie internetowej pod adresem pogotowieskawina.pl

Podstawa prawna:

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
  dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz.U. 2022.1304 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz.U.2023.2464 z późn. zm.)

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR

powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia

lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 Utrata przytomności

 • Zaburzenia świadomości

 • Drgawki

 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej

 • Zaburzenia rytmu serca

 • Nasilona duszność

 • Nagły ostry ból brzucha

 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi

 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 • Masywny krwotok z dróg rodnych

 • Gwałtownie postępujący poród

 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta

 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami

 • Rozległe oparzenia

 • Udar cieplny

 • Wyziębienie organizmu

 • Porażenie prądem

 • Podtopienie lub utoniecie

 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną

 • Dokonana próba samobójcza

 • Upadek z dużej wysokościRozległa rana, będąca efektem urazu Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

 

W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:

 

 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem

 • Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłymi

 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia

 • Skierownia do specjalisty

 • Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

guzik po kliknięciu którego użytkownik przeniesiony zostanie na stronę nfz do zakładki nocnej i świątecznej opieki medycznej gdzie znajdzie szeczegółowe dane takie jak aders i telefonWykaz telefonów i adresów do nocnej i świątecznej opieki medycznej

Animowany licznik
0