Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pogotowie Ratunkowe w Skawinie informuje, że:

– przetwarza dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielały pomocy zespoły ratownictwa medycznego i zespoły transportowe Pogotowia w Skawinie.
Dane te znalazły się i są przechowywane w zbiorach danych Pogotowia Ratunkowego w Skawinie zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 8 grudnia 2015 r.;

– dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Art.6 ust 1 Rozporządzenia UE w celach związanych z udzielaniem pomocy medycznej przez Pogotowie Ratunkowe w Skawinie

– administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest Pogotowie Ratunkowe w Skawinie z siedzibą: 32-050 Skawina, ul.Niepodległości 12

– dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej są przechowywane przez okres  wskazany w/w Ustawie;

– każda osoba, której dane są przetwarzane przez Pogotowie Ratunkowe w Skawinie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, pod warunkiem, że czynność ta nie narusza postanowień w/w Ustawy i innych przepisów obowiązującego prawa;

– każda osoba, której dane są przetwarzane przez Pogotowie Ratunkowe w Skawinie ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia PE o ochronie danych osobowych.

W Pogotowiu Ratunkowym w Skawinie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem:

e-mail: pogotowieskawina.iod@op.pl


lub pisemnie na adres:


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Niepodległości 12
32-050 Skawina