WYNIKI - KONKURS OFERT NA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY NA ZESPOLE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

WYNIKI - KONKURS OFERT NA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY NA ZESPOLE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2019 z dn. 19.08.2019 r. 

Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Skawinie

 

POGOTOWIE RATUNKOWE IM. S.GREINERA W SKAWINIE

O G Ł A S Z A  K O N K U R S  O F E R T

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez

lekarzy w zespołach wyjazdowych

i   z a p r a s z a  d o   s k ł a d a n i a  o f e r t 

Umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarte będą na okres od dnia
01 września 2019 r. do dnia 01 stycznia 2020 r.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń : 01 września 2019 r. o godz. 15.00  

Materiały o przedmiocie zamówienia i warunkach konkursów ofert, w tym projekty umów oraz obowiązujące formularze ofertowe można pobrać ze strony internetowej

www.pogotowieskawina.pl

Oferty można składać w Dziale Administracji Pogotowia Ratunkowego w Skawinie ul. Niepodległości 12 , I piętro w terminie :  

do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 

Komisja Konkursowa ogłosi rozstrzygnięcie konkursu ofert na stronie internetowej
w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.00.

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu.


5b97abd6-4348-412c-82c3-8f567dfd8a82jpg

Mapa bitowa w Beznazwy-1jpg