WYNIKI - KONKURS OFERT NA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY NA ZESPOLE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

WYNIKI - KONKURS OFERT NA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY NA ZESPOLE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

POGOTOWIE RATUNKOWE IM. SIEGFRIEDA GREINERA

W SKAWINIE 

O G Ł A S Z A   K O N K U R S Y   O F E R T 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespole

Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

i   z a p r a s z a   d o   s k ł a d a n i a   o f e r t 

Umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarte będą na okres od dnia 01 Lipiec 2019 r. od godziny 15.00 do dnia 01 Stycznia 2020 r. do godziny 7.00

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń : 01 Lipiec 2019 r. o godz. 15.00 

Materiały o przedmiocie zamówienia i warunkach konkursów ofert, w tym projekty umów oraz obowiązujące formularze ofertowe można pobrać ze strony internetowej  

www.pogotowieskawina.pl 

Oferty można składać w Sekretariacie Pogotowia Ratunkowego w Skawinie,
ul. Niepodległości 12, piętro I w terminie : 

do dnia  18 Czerwca 2019 r. do godz. 12.00 

Komisja Konkursowa ogłosi rozstrzygnięcie konkursów ofert na stronie internetowej w dniu 19 Czerwca  2019 r. o godzinie 13.00. 

Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursów oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów. 

Wszelkie informację i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem:

12 276 09 31


5b97abd6-4348-412c-82c3-8f567dfd8a82jpg
Mapa bitowa w Beznazwy-1jpg